Podmínky užívání software Ads.Care

Podmínky účinné od 20. 6. 2017
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto licenční podmínky upravují práva a povinnosti zákazníka při užívání software Ads.Care.
  2. Ads.Care je obchodní název software na kontrolu reklamních inzerátů v účtech Sklik, Google AdWords, Facebook. Dále také jen „Ads.Care“.
  3. Software Ads.Care je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Autorským právem je Ads.Care chráněn jako počítačový program, stejně jako jeho jednotlivé moduly, obsažené databáze a grafické prvky, které jsou součástí software.
  4. Vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k Ads.Care a poskytovatelem licence včetně všech modulů vytvořených na jeho základě je společnost igloonet s.r.o., IČ 277 13 482, se sídlem Karásek 2137/5, 621 00 Brno, Česká republika.
  5. Zákazníkem je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá využívat Ads.Care. Během registrace do Ads.Care zákazník vyjádří souhlas s těmito licenčními podmínkami a zaváže se je dodržovat.
 2. Licenční podmínky pro užívání software Ads.Care
  1. Zákazník se registruje do Ads.Care prostřednictvím webových stránek https://www.ads.care/app/ a v průběhu registrace zadá své přístupové údaje. Zákazník je povinen chránit přístupové údaje před zneužitím; poskytovatel licence není povinen nahradit škodu vzniklou případným zneužitím těchto údajů třetí osobou. V rámci registrace uvede zákazník své identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. firmu, adresu sídla, IČ, DIČ a kontaktní email). Změnu těchto údajů je zákazník povinen neprodleně sdělit poskytovateli licence.
  2. Zákazník-fyzická osoba bere na vědomí, že při registraci poskytuje společnosti igloonet s.r.o. své osobní údaje, k jejichž zpracovávání není potřeba souhlas zákazníka podle § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť jsou zpracovávány za účelem poskytování služby Ads.Care v souladu s těmito podmínkami. Zákazník-fyzická osoba dále poskytuje souhlas se zpracováním e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení o službách nabízených společností igloonet s.r.o., které souvisejí s Ads.Care. Souhlas se uděluje na dobu trvání poskytování služeb a na 2 roky po ukončení poskytování služeb. Údaje budou uchovávány po dobu poskytování služeb, dále po dobu 10 let za účelem zasílání obchodních sdělení a po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb z důvodu úschovy účetních záznamů podle zákona o účetnictví. Zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailu na adresu care@ads.care.
  3. Registrací získává zákazník trial licenci na užívání Ads.Care po dobu následujících 14 dnů od registrace zdarma. Poskytovatel licence může trial licenci na žádost zákazníka prodloužit. V případě, že bude chtít využívat Ads.Care i po uplynutí trial licence, může si zakoupit placenou licenci podle následujících tarifů:
   1. Klidný
    • Licenční poplatek činí 780 Kč měsíčně bez DPH. V této tarifní variantě získává zákazník Ads.Care možnost kontrolovat 1 x denně5000 reklam s neomezeným počtem kontrolních pravidel v rámci 1 domény1 platformy (Facebook / AdWords / Sklik).
   2. Aktivní
    • Licenční poplatek činí 2 880 Kč měsíčně bez DPH. V této tarifní variantě získává zákazník Ads.Care možnost kontrolovat 2 x denně60 000 reklam s neomezeným počtem kontrolních pravidel v rámci až 2 domén2 platforem (Facebook / AdWords / Sklik).
   3. Maximální
    • Licenční poplatek činí 7 280 Kč měsíčně bez DPH. V této tarifní variantě získává zákazník Ads.Care možnost kontrolovat bez omezení počtu kontrol350 000 reklam s neomezeným počtem kontrolních pravidel v rámci až 5 domén a všech 3 platforem (Facebook / AdWords / Sklik).
  4. Všechny tarifní varianty zahrnují technickou podporu na emailové adrese care@ads.care. Technická podpora funguje v provozní době po-pá 9:00-17:00.
  5. Licenční poplatek je splatný předem k poslednímu dni zúčtovacího období předcházejícího zúčtovacímu období, za který je licenční poplatek hrazen, a to na základě zálohové faktury, kterou zašle poskytovatel licence na email zákazníka nejpozději 10 dnů před koncem zúčtovacího období. Nebude-li licenční poplatek plně uhrazen do splatnosti, může poskytovatel licence pozastavit funkci Ads.Care.
  6. Vyprší-li zákazníkovi trial licence, aniž by požádal o její prodloužení či projevil zájem o zakoupení placeného tarifu, je poskytovatel licence oprávněn po uplynutí jednoho měsíce zrušit uživatelský účet zákazníka a odstranit jeho uživatelská data. Stejné právo má poskytovatel licence v případě, že zákazník plně neuhradí licenční poplatek podle zvoleného tarifu ani do konce zúčtovacího období, za který má být poplatek hrazen.
  7. Ads.Care bude dostupná 24/7 s garancí dostupnosti 99,5% s výhradou předem oznámených odstávek provozu, které celkově nepřesáhnou 12 hodin měsíčně (tato garance neplatí pro trial licenci). Zákazníkovi nevznikají práva z vadného plnění v případě nepředvídatelných a poskytovatelem licence nezaviněných výpadků provozu, v případě nefunkčnosti sledovaných platforem, změny jejich API (v tomto případě vyvine poskytovatel licence maximální úsilí, aby přizpůsobil Ads.Care novému API platformy) a podobných událostí, které nemůže poskytovatel licence kontrolovat.
  8. Uhrazením licenčního poplatku v plné výši získává zákazník od poskytovatele nevýhradní licenci k užití Ads.Care jako nezpracovaného díla v původní podobě, a to pouze k jeho podnikatelským účelům. Zákazník není oprávněn Ads.Care jakkoliv modifikovat, zpřístupňovat třetím osobám, pronajímat, licenci postoupit či udělit podlicenci.
  9. V případě, že bude na základě požadavků zákazníka, nebo ve spolupráci s ním, vytvořen nový samostatný modul aplikace, je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k takovému modulu, všem jeho součástem a dokumentaci, se stane poskytovatel licence – společnost igloonet s. r. o.
  10. Zákazník nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře a použitých metodách, na nichž je software Ads.Care založen nebo které obsahuje, k vlastnímu obohacení ani pro třetí osobu. Tyto znalosti nesmí zejména být využity k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného software, pokud by takové jednání ohrožovalo nebo porušovalo práva a obchodní zájmy poskytovatele licence. O těchto znalostech je zákazník povinen zachovávat mlčenlivost.
  11. Zákazník dává poskytovateli licence souhlas s použitím jeho osoby vč. případného loga jako obchodní referenci. Zákazník dává poskytovateli licence také souhlas s užitím dat získaných aplikací Ads.Care k vytvoření „case studies“. Součástí case studies budou: logo a název společnosti, obor ve kterém podniká, druh kontrolovaných platforem (FB, AdWords, Sklik), typ provedených kontrol a jejich kvantitativní výsledky (počet zkontrolovaných reklam, příp. klíčových slov, počet vypnutých nebo zapnutých reklam/klíčových slov, počet reklam/klíčových slov s varováním).
 3. Propojení aplikace s rozhraním třetích stran a odpovědnost za škodu
  1. Poskytovatel licence se zavazuje chránit data vložená zákazníky (tj. zejména přístupové údaje do účtů třetích stran a veškerá data získaná z takových účtů) před zneužitím, nezpřístupní je žádné třetí osobě.
  2. Poskytovatel licence není povinen nahradit případnou škodu či ušlý zisk způsobený nesprávnou funkcí Ads.Care. Ads.Care získává v rámci propojení s účty třetích stran oprávnění získávat informace (analytická činnost) a zvolí-li tak zákazník, zapínat/vypínat reklamy.
 4. Ustanovení společná a závěrečná
  1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem zaniká dnem vypršení licence. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo vypovědět smluvní vztah také jednostranně bez uvedení důvodu. Smluvní vztah v tomto případě zaniká posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazníkovi byla výpověď oznámena.
  2. Poskytovatel licence je oprávněn licenční podmínky jednostranně měnit či doplňovat (dále jen „změna“). Takovou změnu oznámí zákazníkovi vhodným způsobem nejméně 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti změn. Odmítne-li zákazník akceptovat změnu licenčních podmínek, získává právo tuto licenční smlouvu vypovědět. V případě, že tohoto práva využije, bude mu poskytovatelem licence vrácena poměrná část licenčního poplatku.